Departments & Courses

Fashion Design

สาขาแฟชั่นดีไซน์มุ่งเน้นสร้างผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถปฏิบัติงานจริง มีความร่วมสมัยในการออกแบบ ผ่านการเรียนรู้ทั้งกระบวนการผลิตแฟชั่น แนวโน้มการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจแฟชั่น

Interior Design

สาขาการออกแบบภายในมุ่งเน้นปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนในการเรียนรู้ กระบวนการออกแบบ และปฏิบัติการ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้งาน และการใช้พื้นที่ได้อย่าง เหมาะสม

Product Design

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาให้งานออกแบบมีคุณค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบ

Photography and Visual Media

สาขาศิลปะภาพถ่ายมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อที่เกิดจากแสง เพื่อประยุกต์ใช้ตามความเปลี่ยนแปลงของผู้คน สังคม และเทคโนโลยี

Visual Communication Design

สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์มีเป้าหมายผลิตนักออกแบบการสื่อสารที่พร้อมจะสร้างสรรค์การแก้ปัญหาด้วยความรู้ด้านการออกแบบและทักษะสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่นการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ตัวอักษร ภาพประกอบ โฆษณา สื่อมัลติมีเดีย สื่ออินเตอร์แอคทีฟ เป็นต้น

Master of Fine Art Program in Design

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต M.F.A. (Design) หลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และค้นหาแนวทางการออกแบบใหม่ๆ อันถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบ

Application Form