ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

FASHION DESIGN

Goal/Your Bright Future

  • 1 Programme Overview
  • 2 Future Career
  • 3 Tuition & Scholarship

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์มุ่งเน้นสร้างนักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติงานจริง มีความร่วมสมัยในการออกแบบ มีทักษะและความประณีตในรายละเอียด เปิดกว้างในการศึกษาค้นคว้าทดลองนวัตกรรมด้วยวัสดุและเทคนิคใหม่ๆ ทั้งด้วยมือและด้วยเครื่องจักร เรียนรู้ทั้งกระบวนการผลิตแฟชั่นระดับสูง แฟชั่นสำเร็จรูป และแนวโน้มการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจแฟชั่นครบวงจร


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
3) วิชาเอก 39 หน่วยกิต
4) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต

นักออกแบบด้านแฟชั่น
นักออกแบบลวดลาย
สไตล์ลิส
นักการตลาดแฟชั่น
นักออกแบบสิ่งทอ
นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
นักออกแบบการนำเสนอสินค้าแฟชั่น

ค่าเล่าเรียนสาขาแฟชั่นดีไซน์
120 หน่วยกิต


ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 10,600 บาท
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 8 หน่วยกิต 19,800 บาท
รวม 30,400 บาท


ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 - 18 หน่วยกิต 49,400 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 19 หน่วยกิต 49,800 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 99,200 บาท


ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 - 18 หน่วยกิต 53,200 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 18 หน่วยกิต 56,700 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 109,900 บาท


ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 - 15 หน่วยกิต 56,700 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 15 หน่วยกิต 43,400 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 100,100 บาท


ปีการศึกษาที่ 4
ภาคฤดูร้อน -  1 หน่วยกิต 7,200 บาท
ภาคเรียนที่ 1 - 8 หน่วยกิต 29,100 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 36,300 บาท


รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 375,900 บาท


หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 ได้

https://www.studentloan.or.th/

Download Course Syllabus

APPLICATION FORM