ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

Goal/Your Bright Future

  • 1 Programme Overview
  • 2 Future Career
  • 3 Tuition & Scholarship

สาขาวิชาศิลปะภาพและสื่อทัศนภาพ ถ่ายมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่เกิดจากแสง เพื่อใช้ในงานวิชาชีพและการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล เน้นแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ ผสมผสานตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
3) วิชาเอก 39 หน่วยกิต
4) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต

ช่างภาพ
ผู้กำกับภาพ
ผู้กำกับแสง
ผู้บันทึกเสียง
ผู้ลำดับภาพ 
ศิลปินภาพถ่าย
ผู้ออกแบบภาพถ่าย
ผู้กำกับศิลป์
ผู้ออกแบบงานสร้าง
ผู้อำนวยการผลิตภาพถ่าย
ผู้ประกอบการภาพยนตร์ศิลปะ
นักตกแต่งภาพ
นักออกแบบจัดแสดงภาพถ่าย
นักออกแบบนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ     
ภัณฑารักษ์ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

ค่าเล่าเรียนสาขาภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
120 หน่วยกิต.


ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 10,600 บาท
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 8 หน่วยกิต 19,800 บาท
รวม 30,400 บาท


ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 - 18 หน่วยกิต 48,900 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 16 หน่วยกิต 41,200 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 90,100 บาท


ปีการศึกษาที่ 2
1 Semester 18 หน่วยกิต 44,600 บาท
2 Semester 18 หน่วยกิต 55,200 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 99,800 บาท


ปีการศึกษาที่ 3
1 Semester 18 หน่วยกิต 52,700 บาท
2 Semester 15 หน่วยกิต 55,600 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 108,300 บาท


ปีการศึกษาที่ 4
Summer Semester 1 หน่วยกิต 7,200 บาท
1 Semester 8 หน่วยกิต 29,100 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 36,300 บาท


รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 364,900 บาท


หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ได้

https://www.studentloan.or.th/

 

Download Course Syllabus

APPLICATION FORM