ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

MASTER OF FINE ARTS (DESIGN)

MASTER OF FINE ART ( DESIGN )

  • 1 Programme Overview
  • 2 Future Career
  • 3 Tuition & Scholarship

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ M.F.A. (Design) เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนอย่างเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ในอันที่จะเรียนรู้และฝึกฝนทักษะวิธีคิดโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภายใต้โจทย์และสถานการณ์ที่ต่างๆกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบใหม่ๆอันถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบ โดยผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ดังกล่าวกับการสร้างโอกาสทางวิชาชีพและธุรกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ธุรกิจการให้การบริการ การศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบสื่อดิจิทัล เป็นต้น


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 43 หน่วยกิต

นักออกแบบ
ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบ
นักวิจัยด้านการออกแบบ

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
43 หน่วยกิต


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,700 บาท


ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 - 12 หน่วยกิต 66,500 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 13 หน่วยกิต 70,000 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 136,500 บาท


ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 - 9 หน่วยกิต 54,500 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 9 หน่วยกิต 54,000 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 108,500 บาท


รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 247,700 บาท


 

Download Course Syllabus

APPLICATION FORM