ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

Goal/Your Bright Future

  • 1 Programme Overview
  • 2 Future Career
  • 3 Tuition & Scholarship

สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ เราสร้างเป็นนักคิด นักการออกแบบการสื่อสาร มีความพร้อมที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดด้วยการบูรณาการความรู้และทักษะด้านการออกแบบผ่านการเรียนรู้ทางแนวการออกแบบการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบภาพประกอบ การออกแบบโฆษณา การออกแบบมัลติมีเดีย ฯลฯ


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร :

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
3) วิชาเอก 39 หน่วยกิต
4) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต


นักออกแบบการสื่อสาร
นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
นักออกแบบกราฟิก
นักออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ
นักออกแบบกราฟิกบนเว็บไซต์
นักโฆษณา
ผู้กำกับฝ่ายสร้างสรรค์
ผู้กำกับศิลป์
นักออกแบบภาพประกอบ
นักออกแบบตัวอักษร

นิเทศศิลป์ เรียนอะไร ทำงานอะไร มหาลัย ที่ไหนดี

ค่าเล่าเรียนสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
120 หน่วยกิต


ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 10,600 บาท
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 8 หน่วยกิต 19,600 บาท
รวม 30,200 บาท


ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 - 18 หน่วยกิต 50,900 บาท
ภาคเรียนที่ 2 - 16 หน่วยกิต 38,200 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 89,100 บาท


ปีการศึกษาที่ 2
1 Semester 18 หน่วยกิต 51,700 บาท
2 Semester 18 หน่วยกิต 55,200 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 106,900 บาท


ปีการศึกษาที่ 3
1 Semester 18 หน่วยกิต 56,200 บาท
2 Semester 15 หน่วยกิต 49,500 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 105,700 บาท


ปีการศึกษาที่ 4
Summer Semester 1 หน่วยกิต 2,200 บาท
1 Semester 8 หน่วยกิต 29,100 บาท
รวมค่าเล่าเรียน 31,300 บาท


รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 363,200 บาท


หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 3 ได้

https://www.studentloan.or.th/

Download Course Syllabus

APPLICATION FORM