ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

FASHION DESIGN

3155 ครั้ง
03 July 2022
แชร์
Student ID : 6101107
Haute Couture

coexistence between urban planning and nature

ธนกฤษ รัตนศรากุล


โครงการศิลปนิพนธ์การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ผังเมืองของประเทศที่มีธรรมชาติเข้ามาอยู่ร่วมในผังเมือง

Contact
fahsaidomon99@gmail.com

   ผังเมืองสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติสร้างพื้นที่สีเขียวมากขึ้นและแผนอนุรักษ์ มีแนวคิดทั่วไปและกฎ ในคำอื่นๆที่เน้นพื้นที่และกำหนดที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทั้งสองจะแยกออกจากกันไม่ได้ พื้นที่และที่อยู่อาศัยเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบมากมายและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะธาตุพื้นฐานของดินและน้ำ เมื่อสังคมเมืองตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติความรู้ที่มาจากการศึกษาและการวิจัย เพื่อให้การวางแผนและขยายพื้นที่เมืองเป็นไปอย่างทั่วถึงและเน้นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

แชร์

APPLICATION FORM