ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

3719 ครั้ง
27 June 2022
แชร์
Student ID : 5902214
HOTELS RESORT + HOSPITALITIES

โครงการศึกษาศาสนาคริสต์สู่การออกแบบบ้านพักผู้สูงอายุ

วศิน ชำนาญเศรษฐกุล


CLOVER HOUSE เป็นโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ได้นำความเชื่อทางศาสนาสริสต์มา ช่วยในการออกแบบพื้นที่ต่างๆในโครงการ อีกทั้งยังมีการออกแบบให้เหมาะสม

wasin.chamnansetthakul@gmail.com

       

    ปัจจุบันผู้สูงปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้อายุเต็มรูปแบบและคาดการ์ณว่า อีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ.2584 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 20 ล้านคนหรือ 1 ใน 3 ของคนไทย และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 ล้านคน โครงการ CLOVER HOUSE เป็นโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ได้นำความเชื่อทางศาสนาสริสต์มา ช่วย ในการออกแบบพื้นที่ต่างๆในโครงการ อีกทั้งยังมีการออกแบบให้เหมาะกับการใช้ของผู้สูงอายุ

แชร์

APPLICATION FORM