ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

6953 ครั้ง
29 June 2022
แชร์
Student ID : 6101864
Digital print

Spectral self portait

สกฤษฎ์ คีรีรักษ์


Spectral คือคลื่นเสียงที่อยู่ในดนตรีหรือเสียงทุกชนิด ที่บอกความดังเเละเบาในย่านความถี่ต่างๆ ของเสียงนั้น จุดเริ่มต้นของความชอบส่วนตัวของดนตรีเเละเสียง

Contact
sakiz.k62@gmail.com

   ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด Spectral self portrait เกิดจากการมองย้อนกลับไปที่ตัวตนของตนเอง ว่าสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กนั้นคือ อะไร กลับพบว่าข้าพเจ้าชอบดนตรีเป็นอย่างมาก ดนตรีนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างประกอบสร้าง เช่น เสียง ทํานอง จังหวะ เนื้อร้อง และคลื่นเสียง ซึ่งการทําเพลงหน่ึงเพลงนั้นเปรียบเสมือนการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่าง ตั้งใจจากหลากหลายองคป์ ระกอบ ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ จึงเลือกใช้ เสียงเพลงและ แสงสี ในการประกอบสร้างเพื่อ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย โดยการใช้ Spectral หรือคลื่นจริงน้ันมาผสมผสานกันทําให้เกิดมิติบางอย่างในงาน ภาพถ่าย เเสดงความเป็นตัวตนผ่านส่ิงที่ข้าพเจ้าชื่นชอบคือดนตรีและภาพถ่าย


 

แชร์

APPLICATION FORM