ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

4406 ครั้ง
06 July 2022
แชร์
Student ID :
Motion Graphic / Film

โครงการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมในท่วงทำนองดนตรีไทย

ธัญญา รักษาวงษ์


โครงการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมในท่วงทำนองดนตรีไทย

Contact
thunya.r61@gmail.com

สังคมไทยปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยระบอบทุนนิยมส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมทางสังคม เกิดการลดทอนความเป็นมนุษย์เกิดการกดขี่ขึ้นในสังคม เช่น สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับต้องขึ้นอยู่กับเงิน อิสรภาพในทางความคิดและร่างกายกลับกลายเป็นว่าต้องขึ้นอยู่กับสังคมเป็นผู้ตัดสินความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนควรเท่ากันกลับถูกบิดเบือนไปกับระบบทุนนิยม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราควรสะท้อนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โครงการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมในท่วงทำนองดนตรีไทยเพื่อสะท้อนภาพของสังคมที่มีการแบ่งชนชั้น มีการลดทอนความเป็นมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับกลับไม่ได้รับผ่านสัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหวและเรียบเรียงร่วมกับการประพันธ์บทเพลงในทวงทำนองดนตรีไทยขึ้นใหม่ที่สื่อสารภาพของสังคมไทย

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM