ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

10183 ครั้ง
15 July 2022
แชร์
Student ID : 6001285
Interactive Multimedia

โครงการออกแบบแอปพลิเคชันช่วยบันทึกอาการทางโรคจิตเวช

นารา อินทรนันท์


โครงการออกแบบแอปพลิเคชั่นช่วยบันทึกอาการทางโรคจิตเวช

Contact
engh.pw@gmail.com

การรักษาโรคทางจิตเวชต้องอาศัยความเข้าใจระหว่างผู้ป่วย และแพทย์โดยการพูดคุยจางการสํารวจพบว่า ผู้ป่วยส่วนมากประสบปัญหาไม่สามารถจําได้อย่างแน่ชัดถึงอาการ ความคิดในช่วงเวลาที่อาการทางจิตหรือความเครียดนั้นเกิดขึ้น จึงเป็นเหตุทําให้อธิบายได้อย่างไม่ชัดเจนนําไปสู่ การรักษาได้อย่างไม่เต็มที่ จึงได้เป็นไอเดียในการจัดทําแอปพลิเคชันใช้สําหรับจดบันทึกระดับอารมณ์ความคิด ความรู้สึก อาการทางร่างกายในช่วงเวลาที่ดาว์น เพื่อเป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้ป่วยจิตเวช และจิตแพทย์หรือนักจิตบําบัดมากขึ้น

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM