ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

5505 ครั้ง
15 July 2022
แชร์
Student ID : 6004354
Interactive Multimedia

โครงการออกแบบแพลตฟอร์มห้องสมุดออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต “Bookrary”

วิศินา สิงห์สา


โครงการออกแบบแพลตฟอร์มห้องสมุดออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต “Bookrary”

Contact
visvisina@gmail.com

โลกในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการศึกษาในห้องเรียนนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะด้วยการอ่านหรือใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และนํามาปรับใช้พัฒนาตัวเองให้เท่าทันยุคสมัย หรือที่เรียกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” จึงเกิดแนวคิดการสร้าง “แพลตฟอร์มห้องสมุดออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต” ขึ้น ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตเป็นหลัก
แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่หลักได้แก่
- การเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม
- นวัตกรรม
- สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
- การใช้ชีวิตและอาชีพ

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM