ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

7726 ครั้ง
15 July 2022
แชร์
Student ID : 6106293
Illustration

โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้บัตรคําศัพท์ภาษามือในชีวิตประจําวัน

สุทัศน์ บุญวอน


โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้บัตรคําศัพท์ภาษามือในชีวิตประจําวัน

Contact
suthat.b61@rsu.ac.th

ปัจจุบันการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินนั้นค่อนข้างที่จะมีความลําบาก ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงให้เขาเหล่านั้นเข้าใจ และเสียเวลาในการทําความเข้าใจให้ตรงกัน และสําหรับโครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้บัตรคําศัพท์ภาษามือในชีวิตประจําวัน เป็นการออกแบบบัตรคําศัพท์ต่าง ๆ แล้วนําไปยื่นแสดงให้ผู้พิการทางการได้ยินได้ดู และรับรู้ถึงคําศัพท์นั้นๆ และเป็นคําศัพท์ที่มักจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว ทําให้สะดวกต่อการสื่อสาร ช่วยประหยัดเวลาในการทําความเข้าใจที่ตรงกันด้วย


 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM